ปัจจัยการดูแลเลี้ยงดู

ทำอย่างไรถึงเลี้ยงปรงให้สวย

4 ปัจจัยในการเลี้ยงปรงให้สวย

1.      ชนิดสายพันธุ์ สายพันธุ์เป็นปัจจัยแรก ควรพิจารณาเป็นลำดับแรก ถึงแม้จะเลือกชนิดที่ต้องการได้แล้ว ยังต้องพิจารณา จากฟอร์มใบของแต่ละชนิดสายพันธุ์ ปรงบางชนิดมีหลายฟอร์มใบ แต่ละฟอร์มใบมีจุดเด่นของความสวยงามแตกต่างกัน  และ ยังคงต้องพิจารณาเป็นรายต้น การคัดเลือกเป็นรายต้นจะช่วยให้ได้ต้นที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ จะส่งผลต่อความสวยงามภายหน้า (เลือกชนิดที่ใช่และต้นที่ชอบ เหมือนกับไม้ทั่วไป)

2.      สภาพแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อความสวยงามอย่างมาก ถึงแม้ว่าเราจะได้ปรงชนิดที่ใช่และต้นที่ชอบ มาครอบครองแล้วก็ตาม หากนำมาปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ก็ยากที่จะทำให้ปรงต้นนั้นสวยงามอย่างที่ควรจะเป็น   เช่น แสง ความชื้น ดิน และอื่นๆ ปรงบางชนิดชอบสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือบางชนิดชอบสภาพแวดล้อมที่คล้ายๆกัน ก็ควรนำปรงที่ชอบสภาพแวดคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการดูแล นอกจากนี้ปรงต้นเล็กใช้สภาพแวดล้อมแตกที่ต่างจากปรงต้นใหญ่  เพราะปรงต้นเล็กยังอ่อนแอไม่แข็งแรงเท่ากับต้นใหญ่(เหมือนกับไม้ทั่วไป)

3.      การดูแลเอาใจใส่ การดูแลเอาใจใส่ ส่งผลต่อความสวยงามและสมบูรณ์ของปรง ถ้าเราได้คัดเลือกปรงที่สวยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้ว แต่ขาดการดูแลเอาใจใส่  เช่น การให้น้ำ ปุ๋ย โรคพืช และ แมลง อื่นๆ  ทำให้ปรงต้นนั้นไม่สมบูรณ์ อาจเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราและแมลงศัตรูพืช หรือขาดสารอาหาร ปรงต้นนั้นก็จะหาความสวยงามได้ยาก (เหมือนกับไม้ทั่วไป)

4.      ความรู้  ถ้าเราขาดความรู้ การที่จะปฎิบัติตามข้อ 1-3 นั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ การสอบถาม และศึกษาเพิ่มเติม เป็นทางออก (เหมือนกับไม้ทั่วไป) เช่นปรงบางชนิด บางคนหรือหลายบอกเลี้ยงยาก บางคนหรือหลายคนบอกเลี้ยงไม่ได้ในเมืองไทย  แต่ถ้ามีซักคนเลี้ยงได้และสวยงาม สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือศึกษาว่า คนๆนั้นเขาเลี้ยงอย่างไร

Uitenhage form