สถานที่ สำหรับดูแลเลี้ยงดูปรงประดับ
  • 9 September 2020
  • 128
  • 0
สถานที่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่ใช้สำหรับการดูแลปรงประดับ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความสวยงาม โปร่ง โล่ง ระบายอากาศไ...
Read More
ประวัติความเป็นมา
  • 9 September 2020
  • 163
  • 0
สวนผม Suanpom Nuresery  มากกว่ายี่สิบปี กับวงการณ์ปรงประดับของเมืองไทย  ความรักและแรงกำลังที่เกิดจากความมานะ...
Read More
ปรงประดับ
  • 13 June 2020
  • 480
  • 0
พืชดึกดำบรรณ์ชนิดหนึ่งกำเนิดกว่า 300 ล้านปี การเจริญเติบโตช้ากว่าพืชหลายชนิด อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ อยู่ภายใต้อนุสัญ...
Read More